TEVERPAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.
KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

24 Mart 2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. 7 Nisan 2016 tarihinde ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yine 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak olan Veri Sorumluları Sicilinin oluşturulması, idaresi ile Veri Sorumluları Siciline yapılması öngörülen kayıtlara ilişkin usul ve esaslarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak adına Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.

Kanun, yönetmelik ve ek düzenlemelere uyum süreci kapsamında TEVERPAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsemekte, işlenen ve işlenecek olan kişisel verinin gerekli idari ve teknik tedbirlerle korunmasını sağlamak üzere kanunda belirlenen usul ve esaslara uygun planlamalar yapmaya çalışmaktadır.

Uyum sürecinin ilk aşaması verilerin gizliliğinin referansı olacak olan aydınlatma yükümlülüğünün veri sorumlusunca yerine getirilmesidir.

A.) Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için bulunması gereke asgari unsurlar belirlenmiştir. Bu kapsamda;

MADDE 4-

(1) Kanunun 10 uncu maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülük yerine getirilirken veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak aşağıdaki konuları içermesi gerekmektedir:

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

d) İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.

şeklindedir.

Ayrıca Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ in 5. maddesinde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin ilgilinin talebine bağlı olmadığı, yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatının ise veri sorumlusuna ait olduğu açıkça belirtilmiştir.

B.) Bu doğrultuda; kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilke ve şartları, veri sorumlusunun tanımı ve kim olduğu kişisel verisi işlenen veri sahiplerinin kim/kimler olduğu, veri sorumlusu tarafından kişisel veri kategorisine göre kayıt altına alınan, işlenen kişisel veriler, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işleme amacı ve gereklilikleri verilerin 3. Kişilere aktarımı, verilerin saklanma ve imhasına yönelik planlamalar, aşağıda detaylı olarak tarafınıza sunulmuştur.

B.1.) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

Kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 4.maddesi gereği tarafımızca usulüne uygun olarak işlenmektedir.

a) Temel İlkeler;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; şirket kişisel verilerinizi işlerken resmi makamların, kurum ve kuruluşların, tarafınızca beyan edilen verilere göre hareket eder. Verisi işlenen kişi/kişi gruplarının menfaatlerini gözetir.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma; işlenen kişisel verilerinizin yasaya uygun olarak hareket etme şartı ile güncel olup olmadığı teyit edilir/edilebilir. İş ilişkisi kapsamında esaslı çabamız kurulu iş ilişkisinin devamının sağlanabilmesi ve gerektiğinde tarafınızca bu verilerin değiştirilmesini sağlamaktır.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; Kişisel verileriniz ancak ve ancak kanunlarca belirtilmiş olan usul ve esaslara uygun olarak işlenir.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından açık ve meşru amaçlarla işlenmekte olup, belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme; Elde edilen, kaydedilen kişisel verileriniz verilerin kaydedilme amacının ortadan kalkması halinde şirketçe imha politikası kapsamında silinir, yok edilir.

b) Verilerin İşlenme Şartları;

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemezler. Bu nedenle kanunlarda açık rıza olmaksızın kişisel verilerin işlenebilme gerekçeleri sınırlı olarak düzenlenmiştir. Bu gerekçelerden birinin bulunmaması halinde kişisel verinin veri sorumlusunca işlenmesi mümkün değildir. TEVERPAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. adına işlenen kişisel veriler de aşağıda belirtilen sınırlı düzenlemeler kapsamında tarafımızca kaydedilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu;

MADDE 5-

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

şeklindedir.

B.2.) VERİ SORUMLUSU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır.

Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin bünyesinde doğmaktadır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından da herhangi bir farklılık gözetilmemektedir.

Türkiye’ de kurulu olan TEVERPAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. ilgili tanım kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma metnini tarafınıza veri işleme planlaması ve bilgilendirmesi kapsamında düzenlemektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz şirket tarafından açık rıza olmaksızın hukuka aykırı olarak işlenmeyecek olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ un 5. ve 6. maddesine göre edinilen kişisel verileriniz ise amaçları ile sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olarak işlenecektir.

B.3) KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN VERİ SAHİPLERİ

TEVERPAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. tarafından verileri kaydedilen kişi grupları aşağıda listelenmiştir. Bu anlamda yeni bir ihtiyaç doğması ve ihtiyaç formunun değişmesi halinde bu kişi gruplarında birtakım değişiklikler olabilecektir. Bu yeni durumda ayrıca tarafınıza bilgilendirme/aydınlatma yapılacaktır.

Personel Adayı

İş sağlama platformlarına, şirket sitesi iletişim/kariyer birimine yahut fiziki olarak tarafımıza CV sunan, işe başvuru talebini ve kişisel verileri içeren belgeleri yine iş başvurusu kapsamında tarafımıza sunan kişileri ifade eder.

Sözleşmeli Personel (Çalışan)

Şirket ile iş sözleşmesi akdetmiş ve bu kapsamda iş ilişkisi mevcut olan kişileri ifade etmektedir.

Destek Hizmet Elemanları

Geçici süreliğine şirketle anlaşma sağlamış olan, teknik bilgi ve uzmanlık bilgisi gerektiren/gerektirmeyen (taşeron hizmeti, güvenlik hizmeti vb.) bazı iş alanlarında destek hizmeti sunan kişi/kişi gruplarını ifade etmektedir.

Misafir Personel

Şirketin sektörel anlamdaki faaliyetleri için anlaşmış olduğu Türk vatandaşı olmayan kişi/kişileri ifade etmektedir. Bu kişiler ticari iş ve hizmet kapsamında mesleki deneyimlerine bağlı olarak tarafımızla iş ilişkisi kurmakta ve geliştirmektedir.

Sözleşmeli Personel Yakını

İş anlaşması kapsamında personelimiz konumunda bulunan kişilerin 1.dereceden yakınlarını ve/veya bakmakla yükümlü olduğu kişiyi ifade eder.

Destek Sevkiyat Elemanları (Tır ve Kamyon Şoförleri)

Şirketin ticari sözleşmeleri ve ürün sevkiyatı kapsamında Alıcı tarafın, anlaşma konusu ürünün sevkiyatının gerçekleştirilmesi için yetkilendirdiği kişi/kişileri veya şirketin sevkiyata ilişkin anlaşma kurduğu kişi/kişileri ifade etmektedir.

Müşteri/Hizmet ve Mal Tedarikçisi, Ürün ve Hizmet Alan kişi, tedarikçi, yetkilisi

Şirketin sektörel faaliyetleri kapsamında ticari sözleşme kurduğu ve alım/satım ilişkileri geliştirdiği kişi/kişileri ifade eder.

Ziyaretçi

Şirket ile iş veya ticaret hukuku kapsamında mevcut sözleşmesi bulunmayan, şirket merkez veya fabrika alanlarında söz konusu ana girişten geçen tüm kişi ve   kişileri kapsamaktadır.

Diğer

Şirket ile kurulu herhangi bir ilişkisi bulunmamakla birlikte ticari sözleşmelerde ticari ilişkinin tarafı olmayan fakat dolaylı olarak kurulu ticari ilişkinin bir parçası olan diğer kişiler ile şirket ile herhangi bir ilişkide olmamakla birlikte fiziksel güvenlik için verisi alınan diğer kişileri ifade etmektedir.

 

B.4.) VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİNE GÖRE KAYIT ALTINA ALINAN, İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Tanım olarak kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

İlgili kişi; kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi; kişisel verilerin işlenmesi ise; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının  engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Veri sorumlusu olarak tarafımızca işlenen/işlenecek veriler kategorik olarak ayrıntılarıyla aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşlemenin Hukuki Gerekçesi

Kimlik Bilgileri

Kimlik, pasaport, ehliyet vb. belgelerden işlenme amacına uygun olan tüm kişisel veriler

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması gibi sebeplerle ilgili veriler işlenmektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon numarası, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasını sağlayacak bilgiler

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, İş sözleşmesinin kurulmuş olması verilerin işlenmesi bakımından söz konusu veriler işlenmektedir.

Lokasyon Bilgileri

Adres ve ikametgah gibi veri sahibiyle iletişime ve ticari işlemler kapsamında ifanın sağlanabilmesine yarayacak yer bilgileri

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, iş sözleşmesinin kurulmuş olması verilerin işlenmesi bakımından söz konusu veriler işlenmektedir.

Diğer(vize) Bilgileri

İlgili veri sorumlusunun seyahat etmesine yarar pasaport ve seyahat bilgileri

Muhasebesel olarak Kanuni yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, veri sorumlusunun haklı meşru menfaatinin bulunması

Özlük Bilgileri

Askerlik bilgisi, bakmakla yükümlü olunan kişi bilgileri, vergi numarası vb. nitelikteki işlenmesi hukuka uygun olan mali kişisel veriler, İzin bilgisi, SGK hizmet dökümü

Kanunlarda öngörülmüş olması ve iş sözleşmesinin kurulmuş olması, yasal mevzuat gereği zorunluluğun bulunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi sebeplerle ilgili verileriniz şirketin kurulu sözleşmelerine bağlı olarak tarafımızca işlenebilmektedir.

Mesleki Deneyim

Mezuniyet bilgisi, diploma notu/diploma, alınan eğitim sertifikaları

İş sözleşmesinin kurulmuş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi sebeplerle ilgili verileriniz şirketin kurulu sözleşmelerine bağlı olarak tarafımızca işlenebilmektedir.

Biyometrik Bilgiler (Özel Nitelikteki Kişisel Veriler)

Fotoğraf, vesikalık fotoğraf, ayakkabı numarası, giysi bedeni,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, iş sözleşmesinin kurulmuş olması gibi sebeplerle ilgili verileriniz şirketin kurulu sözleşmelerine bağlı olarak tarafımızca işlenebilmektedir.

 Kılık kıyafet bilgileri (Özel Nitelikte Veri)

Ayakkabı numarası, giysi bedeni

Kanunlarda öngörülmüş olması ve İş sözleşmesinin kurulmuş olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Finans Bilgileri

Banka IBAN bilgisi, banka hesap numarası

İş sözleşmesinin kurulmuş olması, Sözleşme kapsamında veri sorumlusunun yükümlülüklerini yerine getirebilmesi bakımından finans bilgileriniz şirketin ilgili departmanları tarafından kaydedilebilmektedir.

Müşteri İşlem

Çek, Senet, fatura, sipariş bilgileri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Görsel Kayıt Bilgileri, Fiziksel Mekan Güvenliği

Güvenlik kameraları, alan fotoğrafları

İş sözleşmesinin kurulmuş olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Sağlık Bilgileri (Özel Nitelikteki Kişisel Veri)

Sağlık Planlamasına ve finanse edilebilmesine bağlı olarak kaydedilecek olan kişisel sağlık verileri

Açık rızanın alınması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

İşlem Güvenliği, Pazarlama bilgileri

Ip, Mac, Uğranılan Sitelere ilişkin veriler, Alışveriş geçmiş bilgileri 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, pazarlama faaliyetleri kapsamında verilerin işlenmesinin gerekli olması, teknik güvenliğin sağlanması için gerekli olması.


Yukarıda kategorik şekilde yazılı olan kişisel verileriniz aydınlatma yükümlülüğü kapsamında TEVERPAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. tarafından kanunlarda ve diğer yasal mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak alınmakta, elektronik olmayan veya elektronik olan ortamda kayıt altında tutulmaktadır.

B.5.) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, İŞLEME AMACI VE GEREKLİLİKLERİ

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nun 4. ve devamı maddelerinde gösterilen usul ve esaslara uygun olarak kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan toplanmakta gerek fiziki olarak gerekse elektronik ortam üzerinden ilgili birimlerce işlenmektedir. Verilerin işleme amacı detayları tarafınıza sunulmuştur.

Kimlik Bilgileriniz şirketin meşru menfaatlerine, iş sözleşmesinin kurulmasına veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına bağlı olarak tarafınıza yöneltilen aydınlatma metni ve açık rıza formlarının ardından tarafımızca işlenmektedir. Veri sahibinin işe alım sürecine tabi olmasından işçi alımında izlenecek prosedürlerin belirlenmesinin gerekliliği amacıyla bu veriler elde edilmektedir. Başvuru sırasında şirketimiz internet sitesi platformu yahut diğer istihdam sağlama platformları üzerinden sizden talep edilen iş başvurunuz sırasında elde edilen CV (özgeçmiş) verileriniz ve diğer kişisel verileriniz tarafımızca işlenmekte ve korunmaktadır. Şirketin kurulu ticari ilişkilerine bağlı olarak müşteri/alıcı/satıcı konumundaki kişi/kişilerden alınan kimlik verileri de sözleşmenin kurulmasına ve ifasına yönelik olarak elde edilmektedir.

İletişim Bilgileriniz ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve iş sözleşmesinin kurulmuş olması sebebine dayalı işlenen verilerinizdir. Kişisel verisi işlenen personel adaylarının işe alım sürecine tabi olması ve bu sürecin yürütülebilmesi, iletişim kurulabilmesi amacıyla bu veriler işlenmektedir. Çalışanların edinilen iletişim bilgiler kurulu iş sözleşmesi gereği personelle olan genel iletişimi sağlamaktadır. Destek hizmet, sevkiyat personelleri ve müşteri/alıcı/satıcıdan alınan iletişim verileri ise sevkiyat sürecinin işletilmesi ve hizmet politikasının belirlenmesi amacıyla kayıt altın alınmaktadır.

Lokasyon Bilgileriniz veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması gerekçeleriyle;  personelle yapılacak olan yazışmaların sağlanması, servis araç güzergahının belirlenmesi, personel adaylarının işe alım sürecine tabi olması ve işe alım sürecinde personel adayının işe ulaşımının nasıl sağlanacağının planlanması, sözleşme taraflarına yapılacak mal ve hizmet teslimi için adreslerin belirlenmesi ve ilgili ifa süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla KVKK kapsamında tarafımızca işlenmekte ve korunmaktadır.

Diğer (vize) Bilgileri veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatinin bulunması gerekçeleri ile tarafımızca hukuka uygun olarak işlenmektedir. Veri sorumlusu olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik yükümlülükler kapsamında ilgili kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca personellere yönelik yurt dışı eğitim seminer vb. çalışmaların gerçekleştirilebilmesi açısından da veriler işlenmekte saklanmakta, şirket veri saklama ve imha politikalarına uygun olarak da korunmaktadır.

Özlük Bilgileriniz kanunlarda öngörülmüş olması ve iş sözleşmesinin kurulmuş olması, yasal mevzuat gereği zorunluluğun bulunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçeleriyle personel için akdi ve mevzuat gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sözleşmesince veri sorumlusunun haklı menfaati ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir. Söz konusu bilgiler personellerin özlük dosyasının oluşturulması için personel adaylarının işçi talep havuzunda toplanabilmesi ve değerlendirme yapılabilmesi için gereklilik arz etmekte ve tarafımızca menfaatleriniz gözetilerek kaydedilmektedir.Özel nitelikte özlük bilgileriniz veri sorumlusunun haklı yasal gerekçeleri ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5 ve 6 gereği)  ve/veya açık rızanız olmaması durumunda rıza dışı işlenemez, kaydedilemez ve kullanılamaz, sicil bilgileriniz kapsamında mahkumiyet kayıt bilgileriniz, adli soruşturma kapsamında mevcut bilgileriniz, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu TEVERPAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, iş sözleşmesinin kurulmuş olması sebepleri ve veri sorumlusunun haklı menfaatinin korunmak istenmesi amacıyla şirket ilgili birimince hukuka uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri personel çalışma alanının tespiti, akdi ve mevzuat gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sahibinin işe alım sürecine tabi olması ve şirketin meşru hedefleri kapsamında verilerin edinilmesinin gerekliliği, ilgili verilerin kurulacak hukuki ilişki açısından esaslı noktalar olmasına bağlı olarak ilgili süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla eğitim bilgileriniz tarafımızca kayıt altına alınmaktadır.

Biyometrik Bilgileriniz özel nitelikteki kişisel verileriniz olup veri sorumlusunun haklı yasal gerekçeleri ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5 ve 6 gereği) ve/veya açık rızanız olmaması halinde rıza dışı işlenemez, kaydedilemez ve kullanılamaz, ilgili kişisel verileriniz iş sözleşmesinin kurulmuş olması sebebiyle, iş güvenliği kapsamında veri sorumlusunun mevzuat yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçlarıyla (yapılan işin tehlikeli olması durumunda şirketçe iş kıyafetlerinin sağlanması, verilen eğitimlere ilişkin sertifikalar düzenlenmesi vb. sebeplerle) işlenmekte  TEVERPAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. tarafından bu veriler usul ve yasaya uygun olarak korunmaktadır.

Kılık kıyafet bilgileri Ayakkabı numarası ve giyisi bedeni gibi bilgileriniz özel nitelikteki kişisel verileriniz olup veri sorumlusunun haklı yasal gerekçeleri (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5 ve 6 gereği) ve/veya açık rızanız olmaması halinde rıza dışı işlenemez, kaydedilemez ve kullanılamaz, ilgili kişisel verileriniz iş sözleşmesinin kurulmuş olması sebebiyle, iş güvenliği kapsamında veri sorumlusunun mevzuat yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçlarıyla (yapılan işin tehlikeli olması durumunda şirketçe iş kıyafetlerinin sağlanması, verilen eğitimlere ilişkin sertifikalar düzenlenmesi vb. sebeplerle) işlenmekte  TEVERPAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. tarafından bu veriler usul ve yasaya uygun olarak korunmaktadır.

Finans Bilgileri IBAN bilgisi ve banka hesap numarasına ilişkin bilgileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, personel maaşlarının ödenmesi, kurulu/kurulacak ticari ilişkiler kapsamında ürün ve hizmet karşılığı ödemelerin alınabilmesi/yapılabilmesi amaçlarıyla tarafımızca işlenmektedir. İş ilişkisine bağlı olarak elde edilen veriler özlük dosyasına eklenmekte ve şirketin ilgili muhasebe birimlerince de kayıt altında tutulmaktadır. Söz konusu ilgili kişisel veri asıl olarak veri sahibinin menfaatleri açısından işlenmektedir.

Müşteri İşlem Ticari anlaşmalar ve yasal yükümlülükler gereği finans işlerinin yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, mal-hizmet satış sürecinin yönetilmesi saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Görsel Kayıt Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileriniz şirket merkez, fabrika alanları, giriş/çıkışlar ve işletme alanlarının kontrollerinin ve güvenliğinin sağlanabilmesi, üretim faaliyetlerinin denetiminin yapılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında veri sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi adına tarafımızca edinilen/ işlenen verilerdir. İlgili verilerin ayrıca herhangi bir kayıt sisteminde daha kaydı yapılmadığı gibi özellikle güvenlik tedbiri kapsamında tarafımızda mevcut olup, ilgili veriler saklama ve imha politikalarına bağlı olarak belirtilen saklama sürelerin sonunda imha edilmektedir. İşlenen veriler yetkili kamu kurum ve kuruluşları dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Sağlık Bilgileriniz özel nitelikteki kişisel verileriniz olup kanun hükümlerince işlenmesi sıkı şartlara tabi tutulmuştur. Söz konusu ilgili madde;

MADDE 6-

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

şeklindedir.

Mevzuat ve kanun hükümlerinden ulaşacağımız sonuca göre Destek Sağlık Hizmetleri dışı şirket birimleri olarak sağlık verileriniz her ne kadar hukuka uygun olarak sağlık planlamalarının yapılabilmesi ve ilgili süreçlerin yürütülmesi için gerekli olsa da açık rızanızın alınmasını bu aşamada ön şart olarak nitelendirmekteyiz.

Söz konusu verilerin hassasiyeti ve mahremiyeti dikkate alındığında ilgili sağlık verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 6 ‘ya uygun olarak paylaşılmasına ve işlenmesine ayrıca özen gösterilmesi gerekmektedir.

Şirketimiz adına Destek Sağlık Hizmet birimi dışı şirket birimleri olarak işlenmek istenen veya işlenecek sağlık verileriniz tarafınızdan açık rıza alınmadan ve hukuki gerekçe göstermeden elde edilmeyecek, işlenmeyecektir.

Söz konusu tarafınızdan alınacak özel nitelikteki kişisel verileri kapsamındaki sağlık verileriniz, tarafınıza ayrıca yapılacak aydınlatma ve alınacak açık rızanız dahilinde işlenecektir. Verinin paylaşılmasına ilişkin olarak detaylı olarak tarafınıza yine aydınlatma yapılacak olup, ilgili verilerin paylaşılması aşamasında da açık rızanız alınacaktır.

Sağlık verilerinizin Destek Sağlık Hizmet birimi tarafından işlenmesi halinde ise tarafınıza yine konuya ilişkin olarak detaylı aydınlatma yapılacaktır. İlgili birim çalışanlarının sır saklama yükümlülüğü bulunan sağlık personellerinden olması sebebiyle de tarafınızdan sağlık verilerin işlenmesine ilişkin ayrıca açık rıza alınmayacaktır.

İlgili veriler yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşılmayacak olup kanunun izin verdiği ölçüde, yetkili, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Paylaşımı yapılacak olan verilere ilişkin ise tarafınıza aydınlatma yapılacak, paylaşımın yapılacağı üçüncü kişinin ilgili ama yetkisiz olması durumunda paylaşım amacına bağlı olarak tarafınızdan ayrıca rıza alınacaktır.

İşlem Güvenliği, Pazarlama bilgileri Ip,mac, uğranılan siteler ve alışveriş bilgileri olup Şirketin internet güvenliğinin sağlanabilmesi,kullanılan uygulamaların denetlenebilmesi,bilişim sistemlerinin işleyişinin düzenlenmesi ve saklanması,kullanılan bilgisayar sistem ve yazılımlarının bilişim saldırılarına karşı korunabilmesi adına verilerin işlenmesinin gerekliliği,Bilgi Güvenliği Süreçlerinin YürütülmesiVeri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Mal,hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik yıl içerisimde toplam yapılan satış tutarına göre yapılacak indirim tutarının belirlenmesi kapsamında sisteme kayıt edilebilmektedir.

B.6.) KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Şirketimizce kayıt altına alınan kişisel verilerin, veri sahibinin açık rızası alınmadan üçüncü (3) kişilere aktarımının yapılabilmesi mümkün değildir. Bu durumun istisnası ise şirket tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddesine uygun hareket ederek kişisel verinin ilgili kişilere/üçüncü kişilere aktarabilmesidir.

İlgili kanun maddesi;

Kişisel verilerin aktarılması

MADDE 8-

(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler;

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,

b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir,

(3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

şeklindedir.

Aktarımı yapılacak olan veriler veri sahibinin ve şirketin meşru menfaatlerinin sağlanmasına yönelik olup; veri aktarımı, yurtiçi ve yurtdışı iş gelişim süreçlerinin yönetilebilmesi, yurt dışı eğitimlerinin verilmesi ve işçiye alansal sertifika sağlama ve mesleki beceri belgeleri sağlama gibi amaçlarla aktarılmaktadır.

İlgili veriler İnsan Kaynakları personel alım ve çalışma faaliyetine bağlı süreçlerin yürütülebilmesi, ticari sözleşmeler kapsamında şirketin hukuka uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi, sözleşme taraflarına ürün ve hizmet sağlanmasına ilişkin iş süreçlerinin yürütülebilmesi bakımından tarafımızca işlenmekte, verinin işlem güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerle üçüncü diğer kişilerle paylaşılmaktadır.

Belirtildiği üzere kişisel veri aktarımı, yurtiçi kurumlara olabileceği gibi yabancı ülke/ yabancı ülkede mevcut kurum ve kuruluşlara da yapılabilmektedir.

Veri aktarımının yapılacağı ülke Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından güvenli ülke olarak ilan edilmiş ise hukuki gerekçelere uygun olarak açık rıza aranmaksızın veri aktarımı gerçekleştirilebilmektedir. Aktarım yapılacak ülkenin güvenli ülkelerden olmaması halinde ise şirketin ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi gerekmektedir. Bu durumda hukuki gerekçeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nun izni ile açık rıza aranmaksızın veri aktarımı yapılabilmektedir. İlgili madde;

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

MADDE 9-

(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

a) Yeterli korumanın bulunması,

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

(3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

(4) Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine;

a) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,

b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,

c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini,

ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,

d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir.

(5) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.

(6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

B.7.) KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA VE İMHA SÜRESİ

Kişisel verilerin saklanma ve imha süreçleri şirketin yetkili birimleri tarafından yönetilmekte, kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta zorunlu olarak öngörülen sürelere uyumlu olacak şekilde tarafımızca saklanmakta yine hukuki amaç kısmında bahsedilen yasal ve meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe de TEVERPAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. adına ilgili şirket birimlerince kayıt altında tutulmaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki kişisel verilerinizin güvenliği için veri sorumlusu adına şirket birimlerince gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu idari ve teknik tedbirlere ilişkin şirketin ayrıca verilerin kaydedildiği ortamlara ilişkin kontroller gerçekleşmekte, bu kontrol planlamaları güncel halde tutulmaktadır. Verilerin imha süreçleri de kanuni sürelere uygun olarak belirlenmekte ve rutin kontrollerle silme, yok etme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Verilerin silinmesine/yok edilmesine ilişkin şirket politikalarını içeren düzenlemeler de ayrıca yapılmaktadır.

Kişisel verilerin kullanım amacının ortadan kalkmasına ilişkin olarak işlemler resen gerçekleşeceği gibi ilgili kişinin talep etmesi halinde de yok etme, silme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

İlgili kanun maddesi;

MADDE 7-

(1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış silinmesi/yok edilmesi gerekmiş ve talebe konu olan kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmışsa tarafımızca bu durum üçüncü kişiye de ayrıca bildirilir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler ise tarafımızca kayıt altına alınır ve bu kapsamdaki kayıtlar, saklamaya ilişkin diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle tarafımızca saklanır.

Kişisel Verilerin İmha Süreleri

Kişisel verileriniz tarafımızca tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla tarafımızca işlenmektedir.

İşleme amacının ortadan kalkması durumunda verileriniz sistemden kaydı geri dönüşümsüz şekilde silinmektedir. Fiziki olarak elde edilen kişisel verileriniz ise imha politikasına uygun olarak yok edilmektedir.

Kimlik Bilgileriniz

Personellerin(çalışan) kimlik verileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren, Ürün ve Hizmet alıcısı/Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısının, Hizmet ve Mal tedarikçisinin, destek hizmet alınanın kimlik verileri ticari faaliyetin fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile, ziyaretçilerin kimlik bilgileri 60 gün süre ile saklanmaktadır.

İletişim Bilgileriniz

Personellerin(çalışan) kimlik verileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren, Ürün ve Hizmet alıcısı/Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısının, Hizmet ve Mal tedarikçisinin, destek hizmet alınanın kimlik verileri ticari faaliyetin fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile, ziyaretçilerin kimlik bilgileri 1 yıl süre ile saklanmaktadır.

Lokasyon Bilgileriniz

Ürün ve Hizmet alanın lokasyon bilgleri ticari faaliyetin fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Diğer (vüze) Bilgileri

Misafir personelin vize-seyahat bilgileri hizmet anlaşmasının sona ermesinden itibaren 30 gün süre ile saklanmaktadır.

Özlük Bilgileriniz

Çalışanın özlük bilgileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren somut duruma göre 10, 25 ve 30 yıl süreler dikkate alınarak, çalışan adayının CV(Özgeçmiş) Bilgilerinin ulaşmasından itibaren 60 gün, teknik destek hizmet personelinin bilgileri Hizmet Anlaşmasının Sona Ermesinden İtibaren 30 gün süre ile saklanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

Çalışanın deneyim bilgileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren, çalışan adayının CV(Özgeçmiş) Bilgilerinin ulaşmasından itibaren 60 gün, teknik destek hizmet personelinin bilgileri Hizmet Anlaşmasının Sona Ermesinden İtibaren 30 gün süre ile saklanmaktadır.

Biyometrik Bilgileriniz

Çalışanın biyometrik bilgileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl saklanmaktadır.

Kılık kıyafet bilgileri

Çalışanın kılık kıyafet bilgileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, teknik destek hizmet elemanlarının kılık kıyafet bilgileri hizmet anlaşmasının sona ermesinden İtibaren 30 gün süre ile saklanmaktadır.

Finans Bilgileri

Personellerin finans bilgileri iş akdinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, ürün ve hizmet alan kişi ile bunlarla ilgili kişilerin finans bilgileri iş anlaşmasının ve ticari ilişkinin fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır.

Müşteri İşlem   

Ürün ve Hizmet alanın müşteri işlem verileri, ürün hizmet alıcısının müşteri işlem verileri taraflar arasındaki iş anlaşmasının fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır

Görsel Kayıt Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileriniz.

Çalışanın, destek ve sevkiyat elemanlarının, ürün ve hizmet alanın ve bunlarla  ilgili kişilerin , tedarikçi ve çalışanının, destek hizmet elemanının, potansiyel hizmet ve ürün ve alıcısının, fabrika önünden geçen tanınmayan kimselerin, ziyaterçinin fiziksel mekan güvenliği için görüntüleri kayıttan itibaren 100 gün süre ile, görsel kayıtlar ise kayıttan itibaren 60 gün süre ile, destek ve sevkiyat elemanlarının yükleme boşaltma alanlarının görüntüleri kayıttan itibaren 5 yıl süre ile saklanmaktadır.

Sağlık Bilgileriniz

Çalışanın sağlık bilgileri iş ilişkisini sona ermesinden itibaren 25 yıl, teknik destek hizmet elemanlarının sağlık bilgileri hizmet anlaşmasının sona ermesinden İtibaren 30 gün, destek sevkiyat elemanlarından şoförlere ait sağlık bilgileri veri kayıt tarihinden itibaren 60 gün süre ile saklanmaktadır.

İşlem Güvenliği, Pazarlama bilgileri

Çalışana ve ziyaretçiye ait işlem güvenliği bilgileri Kaydın İşlenmesinden İtibaren 1 Yıl süre ile saklanmaktadır.

C.) VERİ SAHİPLERİNİ AYDINATMA USULÜ VE VERİ SAHİPLERİNİN BAŞVURU VE DİĞER KİŞİSEL HAKLARI

a) Aydınlatma

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10. Maddesi ve devamında veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik aydınlatılma ve bilgi edinme haklarından bahsedilmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, kanunun ön gördüğü ölçüde yukarıda da detaylı olarak anlatıldığı şekilde tarafımızca ilgili politikalar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu;

MADDE 10-

(1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve diğer usuller hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

Kişisel verilerinizi işleyen veri sorumlusu TEVERPAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. olup, onun adına ilgili şirket departmanları tarafından bahis veriler kayıt altına alınmaktadır.

Söz konusu metnin B.5. bölümünde verilerin işlenme amaç ve yöntemlerinden bahsedilmiştir.

Ayrıca işlenen kişisel verilerin aktarımına ilişkin amaç ve bilgiler B.6. bölümünde mevcut olup kişisel verinin işlenmesindeki hukuki sebepler veri sorumlusunca kişisel veri kategorisine göre kayıt altına alınan, işlenen kişisel veriler başlıklı B. 4. bölümde tarafınıza bildirilmiştir.

b) Başvuru

Veri sahibinin kişisel verilerin işlenmesi kapsamında KVKK madde 11’ de mevcut başvuru haklarının bulunduğu belirtilmiştir. Bu haklar;

*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek

*Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek

*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek

*Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek

*İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verinin öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme

*Kişisel verilerin yanlış işlenmesi halinde düzeltme yapılıp yapılmadığını öğrenmek

*Silinmesi, yok edilmesi istenen kişisel verilere ilişkin işlemlerin yapılıp yapılmadığını öğrenmek ve sorgulamak

*Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek şeklindedir.

Tarafınıza bildirilen haklarınız ve mevcut aydınlatma metni sonucunda, bilgi edinme, işlenen veriyi değiştirme ve silme konusunda başvuru hakkınız bulunmakta olup bu haklara yönelik tarafımıza yapacağınız başvurularınızı aşağıda belirtili adreslere yazılı olarak posta yoluyla ya da ekli başvuru formunu doldurarak e-mail veya kep adresinden ilgili birimimize iletebilirsiniz. (İlgili başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız)

Başvuru halinde TEVERPAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. başvuruların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmek istemektedir. Bu sebeple tespitin yapılabilmesi için şirketçe tarafınızdan ek bilgi istenebilmektedir.

Ayrıca talebinizin daha iyi neticelendirilmesi için açısından gerektiği durumlarda da detaylı ve ek bilgi istenebilmektedir.

Söz konusu talepleriniz gereken özenle incelenecek, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilecektir.

İnceleme sonucu şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda başvurana bildirilmektedir.

Başvuru sonucunda veri sorumlusu talebinize göre olumlu cevap verebileceği gibi başvurunuzu ve talebinizi reddede de bilir.

Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak başvuran veri sahibine detaylı olarak açıklanacaktır.

c) Başvuru Sonucu

Başvuru sonucunda; başvurunuza TEVERPAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. tarafından olumlu veya olumsuz bir cevap verilecektir. Her ne kadar şirket olarak başvuru sorunlarınızı özenle inceleyecek ve karara bağlayacak olsak dahi başvurunuza yönelik cevap alamamanız dahilinde hukuki haklarınızı bilmenizde fayda görmekteyiz. Bu sebepten başvurunuz sonucu;

*Başvurunuzun reddedilmesi

*Verilen cevabı yetersiz bulmanız

*Tarafınıza süresinde başvuruya cevap verilmemesi

Hallerinde;

Başvuran veri sahibi olarak veri sorumlusunun cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilirsiniz.

Usuli zorunluluk anlamında 13. madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı ise saklıdır.

Kişisel verilerimin yukarıda açıklandığı şekilde, yasal çerçeveye uygun olarak kaydedildiği, işlendiği, aktarıldığı, kullanıldığı ve paylaşıldığı hakkında bilgi edindiğimi kabul eder, kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan TEVERPAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’ den bilgi alabileceğim, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenebileceğim, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme hakkımın olduğu hususunda aydınlatıldığımı beyan ederim.